Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

současná podoba knihovny

více fotek zde

stav před rekonstrukcí

střípky z 80.- 90. let

střípky ze 70. let

Knihovna v proměnách času

Knihovna města Petřvaldu sídlí v budově Střediska kulturních služeb města Petřvaldu (dříve Osvětová beseda) č. p. 150, která byla postavena jako škola "U kostela".

Citováno z Vlastivědné topografie Obce Petřvaldu na Těšínsku z roku 1931:

Následkem neustálého přílivu žactva do jednotřídky za panování císaře Leopolda II. r. 1791 zřízené, bylo na počátku druhé polovice 19. stol. (r. 1854) pomýšleno na vybudování nové školní budovy, která by účinně odpomohla školské tísni v obci, v té době průmyslem zkvétající a počtem obyvatelstva utěšeně vzrůstající.

Ve schůzce všeho občanstva, svolané tehdejším starostou obce Jiřím Vicherkem (č. pop. 127) do nynějšího hostince páně Bernatíkova, č. 25, bylo ujednáno požádati zdejší vrchnost - hraběte Jindřicha Larische - o darování pozemku u Prostředního dvora pod kostelem, naproti dnešní staré faře, č. 89, ležícího, pro novou školní budovu a prositi jej o převzetí nákladu na její výstavbu. Vyslaná deputace byla vlídně příjata a veškerá její přání splněna.

Položení základního kamene - 24. dubna 1854.

Se stavbou bylo započato ihned a během jara a léta bylo v ní pilně pokračováno, takže počátkem přibliživšího se podzimu stála již budova hotova a mohla býti odevzdána školským účelům.

Ve stejné knize se pak o Obecní knihovně a čítárně píše:

Česká kniha byla i v naší obci důležitým činitelem při probuzení národního uvědomění. První český spolek založen byl dne 29. června 1895 pod jménem "Čtenářsko-hospodářský spolek". Jeho nástupce - tělocvičná jednota "Sokol" - pak odbor "Slezské Matice osvěty lidové" a "Čtenářská beseda" udržovaly knihovny pro své členstvo.

Teprve zákon z 23.7. 1919, č. 430. Sb. z. a n., dal podnět k plánovitému zřízení ústřední knihovny za podpory obce. Místní spolky projevily však i v tomto případě své porozumění a darovaly vesměs své knihy obecní knihovně. Tak z těžkých počátků, kdy byly po většině k dispozici knihy zastaralé, značně opotřebované a nevyhovující, rodí se naše obecní knihovna a čítárna. Prvním předsedou knihovní rady zvolen učitel Karel Peternek, knihovníkem a jednatelem uč. Frant. Kubis a pokladníkem Josef Káňa. Knihovníka uč. Frant. Kubise vystřídal později Ant. Matějka, učitel březinské školy.

Odbočka knihovny zřízena byla dne 1.11. 1928 v části březinské.